Algemene Voorwaarden BizzVideo B.V.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn door BizzVideo B.V. opgesteld om haar klanten/accounts duidelijkheid te geven over de producten en diensten.

Inhoudsopgave:

Artikel  1 Definities
Artikel  2 Identiteit van de ondernemer/onderneming
Artikel  3 Toepasselijkheid
Artikel  4 Het  aanbod
Artikel  5 De overeenkomst
Artikel  6 De prijs
Artikel  7 Levering  en uitvoering
Artikel  8 Duurtransacties: duur, opzegging en aanpassing
Artikel  9 Betaling en betalingscondities
Artikel  10 Klachtenregeling
Artikel  11 Privacy
Artikel  12 Geschillen
Artikel  13 Fair user policy

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De opdrachtgever: dit is de onderneming of ondernemer die een overeenkomst op afstand aangaat met BizzVideo B.V. uit Amersfoort
 2. Dag: Dit betreft een kalenderdag;
 3. Maand: Dit is de kalendermaand;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst welke voor onbepaalde tijd wordt afgesloten;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Ondernemer: BizzVideo B.V., welke handelt als rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van BizzVideo B.V.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer/onderneming

BizzVideo B.V.
Wouda 33
3825 MA AMERSFOORT
Telefoonnummer: +31(0)3385 7630
E-mailadres: info@bizzvideo.nl
KvK-nummer: 70540381
Btw-identificatienummer (RSIN): 858366393

 Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BizzVideo B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen BizzVideo B.V. en de opdrachtgever.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
 4. Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs, deze is altijd exclusief belastingen
  2. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en wat daarvoor nodig is;
  3. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  4. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  5. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is;
  6. de manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  7. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het product, aanbod of abonnement en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de opdrachtgever het product, aanbod of abonnement langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BizzVideo B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BizzVideo B.V. is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 3. Aangezien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BizzVideo B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal BizzVideo B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. BizzVideo B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BizzVideo B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. BizzVideo B.V. zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever het adres bekendmaken van BizzVideo B.V. waar de opdrachtgever  met eventuele klachten terecht kan.

Artikel 6 – De prijs

 1. Alle op de website of in maatwerkaanbiedingen genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 2. In geval van maatwerk of een maatwerkofferte zal tot twee maanden na uitgifte de prijs van de aangeboden producten en/of diensten niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen zijn mogelijk vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst. Ze zijn alleen toegestaan indien BizzVideo B.V. daarbij de volgende regels in acht neemt, namelijk dat:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de opdrachtgever minimaal drie maanden voor de prijsverhoging door BizzVideo B.V. schriftelijk of via elektronische weg is geïnformeerd; of
  3. de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is BizzVideo B.V. niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

 1. De opdrachtgever kan direct na het aangaan van een overeenkomst in de vorm van een abonnement beschikken over het product.
 2. In het geval van maatwerkopdrachten worden tussen BizzVideo B.V. en de opdrachtgever afspraken gemaakt over levertijden in de vorm van een offerte. Deze offerte wordt uiterlijk na maximaal 5 werkdagen aan de opdrachtgever digitaal verzonden.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding van een maatwerkopdracht zal BizzVideo B.V. wanneer een factuurbedrag reeds is geïncasseerd, aan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen met daarbij een verrekening van 25% annuleringskosten.
 5. In het geval van een abonnement gaat de levering van een product middels een download door de opdrachtgever.
 6. Downloads van een opdrachtgever worden automatisch in de persoonlijke webomgeving op de site van BizzVideo.nl en in de administratie van BizzVideo B.V. gelogd. O.b.v. die registratie wordt de facturatie geactiveerd.

Artikel 8 – Duurtransacties: duur, opzegging en aanpassing

Duur
Een overeenkomst in de vorm van een abonnement is voor onbepaalde tijd. De opdrachtgever kan deze opdracht indien gewenst altijd direct opzeggen met inachtneming de periode van 1 maand. Na deze termijn wordt nog een eindafrekening gemaakt over het aantal downloads welke bovenop de in het abonnement opgenomen aantal hebben plaatsgevonden.
Deze eindafrekening geschiedt door middel van een eenmalige automatische incasso.

Opzegging
De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Aanpassing
De opdrachtgever kan een abonnement welke hij voor onbepaalde tijd is aangegaan, te allen tijde en per direct omzetten in een uitgebreider en duurder abonnement.
Indien de opdrachtgever het abonnement wil wijzigen naar een goedkoper abonnement, dan dient hij rekening te houden met een termijn van ten hoogste één maand. Het wijzigen naar een goedkoper abonnement kan ten hoogste één keer per 12 maanden.

Artikel 9 – Betaling en betalingscondities

Abonnementen

 1. Afgesloten abonnementen worden altijd vooruit betaald.
 2. Abonnementskosten worden op de eerste van elke kalendermaand geïncasseerd via een automatische incasso.
 3. In de maand waarin de opdrachtgever de overeenkomst aangaat worden geen abonnementskosten in rekening gebracht.
 4. De opdrachtgever kan in de maand waarop hij de overeenkomst is aangegaan gewoon video’s maken. De kosten voor deze video’s worden in de eerstvolgende kalendermaand in rekening worden gebracht.
 5. De prijs die geldt voor de video’s welke in de eerste kalendermaand van de overeenkomst zijn gemaakt, is op basis van de prijs van de extra video’s welke in het abonnement zijn opgenomen. Deze prijs van deze extra video’s zal worden vermenigvuldigd met het aantal door de opdrachtgever gedownloade video’s.

Maatwerk en overige diensten

 1. Betalingscondities voor maatwerkopdrachten worden door BizzVideo B.V. met de opdrachtgever overeengekomen.
 2. Standaard hanteert BizzVideo B.V. een aanbetaling van 50% van de totale som van de opdracht. In dergelijke gevallen wordt dat vooraf in de offerte vastgelegd.
 3. Voor zover niet anders is overeengekomen, worden de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen voor maatwerkopdrachten via een automatische incasso voldaan. Het incasseren gebeurt binnen 5 werkdagen nadat het product aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
 4. Op het moment dat de producten voor de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld ontvangt deze een email met een link naar het product. Onderdeel van deze email is de factuur. De mogelijkheid bestaat om de factuur vanuit deze omgeving te downloaden.

Algemeen

 1. Zodra er een automatische incasso plaatsvindt, dan wordt de factuur in de persoonlijke webomgeving van de opdrachtgever geplaatst. Deze is desgewenst te downloaden.
 2. Voor automatische incasso geldt dat deze onherroepelijk is. Dat betekent dat het voor de opdrachtgever niet mogelijk is om deze te storneren.
 3. Indien automatische incasso niet mogelijk is vanwege een ontoereikend saldo bij de opdrachtgever, dan zullen, indien de factuur handmatig dient te worden geïncasseerd,  administratiekosten in rekening worden gebracht. De administratiekosten bedragen 9,95 exclusief BTW per gebeurtenis.
 4. De opdrachtgever in verantwoordelijk om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 5. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft BizzVideo B.V. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 werkdagen volledig en duidelijk omschreven per mail worden ingediend bij BizzVideo BV, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij BizzVideo BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BizzVideo B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Bij klachten dient een opdrachtgever zich allereerst te wenden tot BizzVideo B.V.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van BizzVideo B.V. niet op, tenzij BizzVideo B.V. schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door BizzVideo B.V., zal BizzVideo B.V. geleverde producten kosteloos opnieuw leveren.

Artikel 11 – Privacy

 1. BizzVideo B.V. zorgt ervoor dat bij het aangaan van contracten, persoonsgegevens goed worden beschermd.
 2. BizzVideo verzameld slechts noodzakelijke informatie. Daarbij worden gegevens die niet noodzakelijk zijn voor het verwerken van opdrachten van de opdrachtgever, per direct verwijderd.
 3. Alle informatie die de opdrachtgever via www.bizzvideo.nl heeft bekend gemaakt is voor de opdrachtgever zichtbaar in zijn persoonlijke webomgeving.
 4. BizzVideo B.V. gebruikt de bedrijfs- of persoonsgegevens van de opdrachtgever op geen enkele wijze naar derden of voor andere doeleinden.

Affiliate Partners

 1. BizzVideo B.V. werkt via een zogenaamd affiliate marketing concept met affiliate partners. De partners maken reclame voor de producten van BizzVideo en ontvangen hiervoor een maandelijkse fee.
 2. Opdrachtgevers van BizzVideo B.V. die via een affiliate partner zaken doen met BizzVideo, geven door akkoord te gaan met de voorwaarden, tegelijkertijd toestemming dat hun bedrijfsnaam, opdrachten en investeringen, maandelijks worden gedeeld met de betreffende partner. Dit is noodzakelijk om de fee die voortkomt uit opdracht van de opdrachtgever aan de affiliatepartner te kunnen verklaren. In het kader van privacy worden alleen deze noodzakelijke elementen gedeeld.
 3. Alle overige informatie die bij BizzVideo bekend is blijft beschermd door BizzVideo B.V. en wordt niet met affiliate partners gedeeld of voor andere doeleinden gebruikt.

Artikel 12 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen BizzVideo BV en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de opdrachtgever gevestigd is in het buitenland.

Artikel 13 – Fair user policy
Onder fair user policy wordt verstaan dat BizzVideo te allen tijde zijn klanten zal informeren over de status van de overeenkomst. Indien een klant geen gebruik maakt van het aantal downloads die wel in zijn maandelijks abonnement zijn opgenomen, dan zal BizzVideo B.V. de klant hierover per email informeren. Op deze wijze is de kans het grootst dat de klant maximaal gebruikt maakt van de door haar gedane investering.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing